top of page

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Galeri Santim (“Şirket”, “biz”) olarak web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

 

Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak toplanması, saklanması, aktarılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 

Kişisel verilerinizi, Çerez Politikamızda belirttiğimiz şekil ve esaslarla (Çerez Politikamıza https://www.galerisantim.com/cerez-politikasi linke tıklayarak ulaşabilirsiniz); sitemize üye olmanız esnasında veya web sitesinden ürün satıl alma sırasında kişisel verilerinizi paylaşmanız ve iletişim veya bizlere ulaşabileceğiniz sayfalarımız aracılığıyla kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmanız halinde ilgili sayfadaki hizmetlerimizin kullanılabilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatlara uygun olarak toplamaktayız.

Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde sıralanmış olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

 • Açık rızanızın bulunması,

hukuki sebeplerine dayanarak toplamaktadır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

Şirketimiz sizlere verdiği hizmetler çerçevesinde aşağıdaki veri türlerini işlemektedir.

 • Kimlik verileri (ad-soyad, Tc kimlik no)

 • İletişim verileri (e-posta adresi, telefon numarası, teslimat ve fatura adresi)

 • Üyelik verileri,

 • Finans verileri (kredi kartı bilgileri)

 • IP adresi ve diğer kullanıcı kimlik tespit bilgileri (örneğin sosyal medyadaki kullanıcı adı, akıllı telefonların veya bilgisayarların MAC adresi veya çerezler), Web Sitesinin ziyaret edildiği saatler ve tarihler, ziyaret edilen siteler ve içerikleri ve yönlendirmede bulunan web siteleri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesinin kullanımına ilişkin veriler.

 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz tarafımızca

 • web sitesi üyeliklerinin oluşturulabilmesi,

 • web sitesi üzerinden ürün satışlarının ve teslimatların gerçekleştirilebilmesi,

 • kampanya katılımlarının ve takibinin sağlanabilmesi,

 • reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

 • müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmesi,

 • yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

 • sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Şirketimiz yukarıda bahsedilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verilerinizi kendi uhdesinde kullanmakta ve bulundurmaktadır. Sizlerin verilerin aktarılması konusunda doğrudan talimatı bulunması veya şirketimizin faaliyetlerinin bir parçası olması durumları haricinde kişisel verileriniz ancak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan genel prensiplere de bağlı kalınarak KVKK m. 5/2 ve 6/3 istisnalarına dayanılarak iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, çözüm ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

 

Siparişlerinizin teslimatı için; Ad, Soyad, Telefon Numarası ve Teslimat Adresi bilgileriniz ilgili kargo firmasına aktarılır.

 

 VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak:

 • Kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • İşlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Bu haklarınızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat adresimize (Galeri Santim - Harbiye Mah. Maçka Cad. Kazım Gerçel Apt. 11/4 Nişantaşı/İstanbul), kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmanız suretiyle KEP adresimize leylarana.taranto@hs01.kep.tr iletebilirsiniz.

 

Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla şirketimiz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir.

 

Aydınlatma metnimiz veya kişisel verilerin korunması ile ilgili metinlerimizde değişikliklerin yaşanması halinde misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına gerektiğinde değişiklikler yapılabilecektir. Böyle bir durumda işbu metin web sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.

bottom of page